Home | RSS | Email | Tumblr | Twitter | Facebook | Friendfeed | Twitxr

Friday, July 15, 2005

کاشفان


...
در برابر تندر مي ايستند
خانه را روشن مي کنند
و مي ميرند

احمد شاملو - اردي بهشت 54


در پستو فرياد مي زنند
پستوي تپنده شهري که خود از تپيدن وامانده
و دود و سياهي خسته و رنجورش کرده
رنجورتر مي خواهندش و پر غم تر

ولي بدان که شمع چون نور در حباب دهد درخششي افزون تر خواهد داشت
و درخشش هرچه افزون تر باشد به تاريکي قلب ها نوري بيشتر مي دمد
سياهي ها را سياه تر نشانمان مي دهد و سپيدي ها را سپيدتر

و اي تندران کندوزنده
بدانيد که نور چون در پستو رود هر لحظه برنده تر خواهد شد
روشنايي خواهد گرفت و روشني خواهد بخشيد

تير ماه 84


ره خواب من چو بستی بمبند راه مستی
ز همه جدام کردی مده از خودم جدایی

ديوان شمس


0 Comments:

Post a Comment

<< Home