vahidooHome | RSS | Email | Tumblr | Twitter | Facebook | Friendfeed | Twitxr

Sunday, July 19, 2009

روز نو
تقدیم به حمید عزیز


آن روز که آمدی چه خوشتر روزی
پروانه منم تو شمع جان افروزی

دل سوزد اگر دمی غمین باشی تو
خود جان منی مگو چرا میسوزیسرایش : 30 دی 1387
نـگـارش : 28 تیر 1388

Labels:

Monday, July 13, 2009

تماشا
ای آنکه ندانی تو پریشانی جان
در دایره حیران شده ای سرگردان

ما با تو چه گوییم ز مستی و شراب
چون بسته عقلی به در آ زین زندانسرایش : 3 بهمن 1386
نـگـارش : 22 تیر 1388

Labels:

Thursday, July 02, 2009

میکده
خوشا آنان که چون آیینه پاکند
خود از خاکند و صد افزون ز خاکند

در ایشان نقش آن مهرو توان دید
از این رو جمله دیوان بیمناکندسرایش : 3 دی 1387
نـگـارش : 11 تیر 1388

Labels: