vahidoo



Home | RSS | Email | Tumblr | Twitter | Facebook | Friendfeed | Twitxr

Sunday, July 19, 2009

روز نو




تقدیم به حمید عزیز


آن روز که آمدی چه خوشتر روزی
پروانه منم تو شمع جان افروزی

دل سوزد اگر دمی غمین باشی تو
خود جان منی مگو چرا میسوزی



سرایش : 30 دی 1387
نـگـارش : 28 تیر 1388

Labels:

Monday, July 13, 2009

تماشا




ای آنکه ندانی تو پریشانی جان
در دایره حیران شده ای سرگردان

ما با تو چه گوییم ز مستی و شراب
چون بسته عقلی به در آ زین زندان



سرایش : 3 بهمن 1386
نـگـارش : 22 تیر 1388

Labels:

Thursday, July 02, 2009

میکده




خوشا آنان که چون آیینه پاکند
خود از خاکند و صد افزون ز خاکند

در ایشان نقش آن مهرو توان دید
از این رو جمله دیوان بیمناکند



سرایش : 3 دی 1387
نـگـارش : 11 تیر 1388

Labels: