vahidooHome | RSS | Email | Tumblr | Twitter | Facebook | Friendfeed | Twitxr

Sunday, October 19, 2008

گویی که ندارم خبر از عالم عقبی
دیوانه رویت شده ام گلرخ زیبا
سرگشته ز مویت شده ام نیست شکیبا

من مرغم و صیاد تویی زان خم ابرو
تیرم بزدی دام نهادی به سر و پا

اکنون تو بگو چون نکنم ناله و فریاد
دل در بر ما نیست چه خوانیم تو فرما

ما در غم تو خسته و خاموش بگرییم
ساقی تو به اسرار نهان سرخوشی افزا

بی روی تو می تلخ شد اندر دهنم هان
جام ام بده زان زاهد بی مایه چه پروا

سرمستی ما شهره گردون شده یاران
ترسم که برند این خبرم عالم بالا

ما روز ازل عهد تو را نیک شنیدیم
آری ز همان دم شده ام عاشق یکتاو. يگانه
6 مهر ماه 1387

Labels:

Tuesday, October 14, 2008

نکته ها
من هر دو جهان به یک اشارت بدهم
جان پیش دو چشم میگسارت بدهم

خود قطره دریای کمالم ساقی
لیکن به کمی ز او بشارت بدهمو. يگانه
27 مرداد ماه 1387

Labels: