vahidooHome | RSS | Email | Tumblr | Twitter | Facebook | Friendfeed | Twitxr

Sunday, February 24, 2008

پرواز سيمرغحــيــران تـو ام ديـوانـگـي ام دانـي ز چـه روسـت
بـيـمـار رخ ات بـي خـانـگـي ام داني ز چه روست

چـــون دل بـــدهـــي دلـبـــر بــــرود انــــدر طلـب آ
در رفتن جـان افـسـانـگـي ام دانـي ز چـه روسـت

پروانــه بــشـو بـر شـمــع رخ اش چـرخـي تـو بـزن
بـر شـمـس و قـمـر پروانـگي ام داني ز چه روست

مـن مـسـت تـو ام غـم کـشـتـه من شادي به برم
هم جام و مي اي مستانگي ام داني ز چه روست

نـــالـــم بـــر تـــو هــجــران ز چــه رو بـا مـا تـو بـگـو
ايـن سـوزش و ايـن حـنـانگي ام داني ز چه روست

مــــن پــرده درم در خــــانــــه تـــو ايــن در بـگــشــا
دانــم ره تـو فــرزانـگـــي ام دانــي ز چـــه روســـت

دلــــدار مــــنــــي جـــان بـسـتـه تـو رخـسـاره نـمـا
از هـر دو جهان بــيـگـانــگــي ام داني ز چه روسـت

يکتا تـو و مــن چــون نـاي تــو ام ويــن نـغـمـه ز تــو
جــانــان مني جــانــانــگــي ام دانـي ز چـه روسـتو. يگانه
86/11/30

Labels:

Thursday, February 14, 2008

ز کدام باده
ز کدام باده ساقي به من خراب دادي

"فيض کاشاني"ز کــدام بـــاده دادي بــه مـــن خــراب ســـاقي
که ز مستي ام سيه شد رخ هر شراب ساقي

ز ســـرم قــرار بردي چــو رخــي ز جـان نمودي
بنـما شـمايـلي خـوش نـه چنان سراب ساقي

ز تو بي خـودم چـه گـويم تو بخوان نوا که نايم
بــنــواز نــاي جــان را بـدر ايـن حـجـاب سـاقـي

ز تـو هـر سـبـو شـکـسـتم در کـوزه هـا ببستم
بـده جـام هـا کـه از غـم شـده ام کبـاب ساقي

ز کــجــا گــذر نــمــودي بـه کـدام خـانـه رفـتـي
شــده مــرد و زن ز بـويــت ز ره صـواب سـاقـي

ز يگانه مـن چـه گـويـم که چو قطره اي نباشد
چو حباب باشد اين تن کم از اين حباب ساقي

چـو عذار زرد مـن شـد هـمـه بـرگ اين درختان
بـده جـــام ارغــوانــي بــه مـن خـراب سـاقـيو. يگانه
پاييز هشتاد و شش

Labels: ,