vahidooHome | RSS | Email | Tumblr | Twitter | Facebook | Friendfeed | Twitxr

Saturday, May 27, 2006

بي روي تو اي سرو گل اندام حرام است


ذوق يـاد تـو بـه دل مـسـتـي دهـد
شور عشق تو به جان هستي دهد

خود شدي ساقي سيمين سار ما
تـرک ذکـر تـو بـه مـي پـسـتـي دهـد

و. يگانه
85/3/6

Labels:

Wednesday, May 24, 2006

در هوايت بي قرارم روز و شب


گر تو خواهي سنگ را رسوا کنم
تـلـخـي هـر زهــر را حـلـوا کـنـم

از خـم ات مـيـخـانه ها بـرپا کنم
صد گـلـستان در دل صـحـرا کنم

و. يگانه
85/3/2

Labels:

Sunday, May 21, 2006

باده حرامم شده بي خم ابروي تو


هــر نــفــســي نــور نــو در طـلـب روي تو
مي رسد از سوي تو در شب گيسوي تو

وز پــي آن نـغــمـه هــا پــر شــده از ذکــر تو
مي دمد او در ني ام سرخوش از آن بوي تو

و. يگانه
85/2/31

Labels:

Friday, May 19, 2006

ساغر و جام و پياله فرع او


عشق مي از حب وي آمد پديد
مـهـر جـزء از لـطـف کـل آيد پديد

درد هجران و فراقش سخره گير
ساقي از غم عين ذوق آرد پديد

و. يگانه
85/2/29

Labels:

Monday, May 15, 2006

مي بي رنگي
تقديم به جناب داود آزاد


ساقيا مبداء فيض دل مجنون شده اي
همه ذرات جهان را مي افزون شده اي

در تو پيدا شده رنگي ز سر حب خمش
تو کنون سکر هرآن ديده پرخون شده اي

و. يگانه
85/2/25

Labels:

Friday, May 12, 2006

اي نور نور عاشقان


اي که نور از روي تو روشن شده
شعله ها از جان تو بر تن شده

آتـش دل زآب خـم جـامـي بـده
چونکه نار از باده ات گلشن شده

و. يگانه
85/2/22

Labels:

Thursday, May 11, 2006

از کمان ابرويت تيري بزن


در وي نگر رويش ببين
وآن جعد گيسويش ببين

گر جان به جانان در نشد
آن چشم جادويش ببين

و. يگانه
85/2/21

Labels:

Tuesday, May 09, 2006

ميگما


شما هم قبول دارين که کلام وسيله مناسبي براي ارتباط با خود نيست ؟

Monday, May 08, 2006

بزم رندان دو : خواجه نام از نور دارد


بر مزار خواجه شمس الدين شنيدم نام او
پس بگفت آن باد با من نکته اي از کام او

در جهان فاني اي جان سعي باطل کم نما
گر فراق يار آمد نوش کن پيمانه اي از جام او

و. يگانه
85/2/12

Labels: ,

Friday, May 05, 2006

بزم رندان : صداي سوز سعدي


نسيمي آمد از سوي گلستان
ببرد او جان ما را طرف بستان

که از شيخ اجل پندي تو بشنو
مشو غافل دمي از خيل مستان

و. يگانه
85/2/11

Labels: ,

Thursday, May 04, 2006

پرده دران آمدم


ذکر سکوت بر لبم
شوق و نشاط در دلم

باده ناب در برم
پر شده از خم ات سرمبرده تو جان ام از تنم
سوي تو باز مي دوم

تا ز تو پرده بردرم
عاشق روي تو شوم

و. يگانه
85/2/5