vahidooHome | RSS | Email | Tumblr | Twitter | Facebook | Friendfeed | Twitxr

Wednesday, January 09, 2013

مبارک استما باده مگر به نام جانان نخوریم
بی یار ندیم و ذکر سلطان نخوریم

ساقی بنمای روی از ایشان پنهان
کان می رخ توست ما بجز آن نخوریمسرایش : آپریل ۲۰۱۲

Labels:

Monday, June 04, 2012

آفتاب حسنتقدیم به صمات


زان شعله که برفروخت بس جانها سوخت
رخساره نمود ، نغمه خوان لب ها دوخت

آتش زد و در سماع صد پروانه
چون شمع به عاشقان همی نور آموختسرایش : 28 بهمن 1390

Labels:

Saturday, December 03, 2011

غریبانهدلدار کنار و باده گردان سرمست
صد جام زدیم و جام دیگر در دست

ده ساغر دیگری که این مستان را
کی غیر شراب و سرخوشی کاری هستسرایش : 24 مهر 1390

Labels:

Friday, June 24, 2011

آغازتقدیم به دوستی که هر نگاهش امید است

در هجر و فراق ذکر او خوش باشد
نقشی ز جمال نیک رو خوش باشد

خوش گشت دلم چو خوش بیانی می گفت
برگیر و بنوش کین سبو خوش باشدسرایش : 9 تیر 1389 / سالن ایستگاه راه آهن یزد
نـگـارش : 3 تیر 1390

Labels:

Saturday, April 30, 2011

وای بر منتقدیم به استاد محمد نوری

امان از درد هجران وای بر من
شکست آن دوست پیمان وای بر من

بدیدم کان خوش الحان یار سرمست
بشد زین کوی رقصان وای بر منسرایش : 11 مرداد 1389 / ساعاتی پس از شنیدن خبر مرگ استاد نوری
نـگـارش : 10 اردی بهشت 1390

Labels:

Wednesday, March 02, 2011

امید
خواهم که تو را چنان که هستی خوانم
غیر از تو هرآنچه باشد از دل رانم

این خانه شود سرایت از حیرانی
ایمن شده با یگانه جانان مانمسرایش : 30 دی 1389
نـگـارش : 11 اسفند 1389

Labels:

Monday, January 24, 2011

گرم تو دوستی
یک دم غم این جهان نخواهم خوردن
غم نیست مرا که اوست جانم در تن

گر خصم شوند خویش و بیگانه چه باک
چون دوست مراست کی ملالی با منسرایش : 25 دی 1389
نـگـارش : 4 بهمن 1389

Labels:

Friday, January 14, 2011

آیین مستان
چون دم نزعم رسید ای دوستان
در سماع آیید مست و نغمه خوان

سرخوش از می رقص و پاکوبان کنید
جام ها نوشید و دست افشان کنید

غیر مستان را برانید از سرا
هرکه گفت از نام او گوی اندر آ

چشم تن پوشید و دل روشن کنید
ذکر او گویید و جان از تن کنید

مست روی ساقی جانان شوید
هرچه گوید ساقی ما آن شوید

گر که گوید لال گردید و خموش
ور به افغان امرتان کرد آن نیوش

سالک آن باشد که چشم از غیر بست
وز تن و جان روز اول شست دست

دیده پوشید از همه جز روی او
کل شئٍ هالک این را دان نکو

پس بخوانیدش که جامی خوش دهد
زان شرابی که اهل دل را هش دهد

وجد و شوری زان می باقی کنید
سجده شکر از بر ساقی کنید

جرعه ای زان باده بر گورم دهید
پس کنید آن چاله پر آب از نبید

کاندر این عالم ز بهرش جان چو حوت
بحرها گشتیم و مست از لایموت

غوص کردیم و به غوث اش صد امید
لیکن اینجا کی توان رویش بدید

در مغاکم شاد و بی افغان نهید
تن به خاک این جان بدان جانان دهیدسرایش : 28 فروردین 1389
نـگـارش : 24 دی 1389

Labels:

Sunday, January 09, 2011

ساقیا پیمانه ام اندازه کن
ساقیا پیمانه گم شد جامها مستانه ده
ترک قول و گفت و گو کن باده ای جانانه ده

گر رسید از غیر طعن ای جان چه کوشی کان فقیر
وهم باطل دارد او را وعده زان مستانه ده

قوم دیگر در طلب از بهر نانی آمدند
نان ز انبان ده وز آن دیگر به اهل خانه ده

کوزه اندازه بشکن بحر را پیمانه کن
وندر آن دریا گهرها بر دلم دردانه ده

چند گویم ره نگردد آشکار الا به سیر
جان بگیر اندر عماری این دلم کاشانه ده

ما نگوییم این و آن کن چون که دانیم این طریق
راه بی خویشی است توفیقش بدین حنانه ده

ساقیا یکتا ز خود شد آن دمی کز شوق دوست
پر کشید او را بدان بستان دمادم دانه دهسرایش : 8 اسفند 1388
نـگـارش : 19 دی 1389

Labels:

Monday, January 03, 2011

میخانه
در میکده اش ساغر و پیمانه نبود
لیکن بجز از مست در آن خانه نبود

گفتند که حیرت از چه داری می نوش
کین جا می ما جز رخ جانانه نبودسرایش : 5 خرداد 1389
نـگـارش : 13 دی 1389

Labels:

Friday, December 31, 2010

آخرالامر
با یاد تو غم برفت و انده سر شد
وز وصل تو دل چو کاسه ای شکّر شد

ما را بده جام سرخوشی تا گوییم
کایّام فراق و روز غم آخر شدسرایش : 11 تیر 1389
نـگـارش : 10 دی 1389

Labels:

Friday, December 24, 2010

شکرانه
امشب به سرای سالکان ساقی من
باشد ز تو آب و آبدان ساقی من

صد شکر که ما ز "تکرهوا" خوش گشتیم
من مست ز او و این زمان ساقی منسرایش : 2 اردیبهشت 1389
نـگـارش : 3 دی 1389

Labels:

Thursday, December 16, 2010

مویه
من بنده آن دم ام که ساقی گوید
آن کیست که هر نفس مرا می جوید

گویم که غلام کمترین ام جانا
گوید که ز ماست آنکه خوش می مویدسرایش : 17 آبان 1389
نـگـارش : 25 آذر 1389

Labels:

Friday, December 10, 2010

فرقت
در هجر و فراق ذکر او خوش باشد
نقشی ز جمال نیک رو خوش باشد

خوش گشت دلم چو خوش بیانی می گفت
می نوش و بکوش کآن سبو خوش باشدسرایش : 16 مرداد 1389
نـگـارش : 19 آذر 1389

Labels: